ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

Posted by:

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 จากวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563

Posted by:

รายละเอียดคลิีกที่นี้

0

ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เข้าร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

Posted by:

ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เข้าร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจัดเก็บขยะ

0

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและขอสำเนาข้อมูลภาพหรือวีดีโอจากกล้องวงจรปิด(CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พ.ศ.2563

Posted by:

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและขอสำเนาข้อมูลภาพหรือวีดีโอจากกล้องวงจรปิด(CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พ.ศ.2563

0

มาตราการให้ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนสีย เข้ามีส่วนร่วม

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตราการให้ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนสีย เข้ามีส่วนร่วม  ลงวันที่ 18 กันยายน  2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

 

0
Page 1 of 23 12345...»