การออกติดตามสถานการณ์ในเขตพื้นที่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12

Posted by:

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ลงพื้นที่ตรวจสอบ วางแผนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ณ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12 และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

0

การตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

อบต.หมูม่นการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปีงบประมาณ 2564

0

การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลหมูม่น ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

 

0

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ห่วงใยมอบกำลังใจผ่านถุงยังชีพ ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด 19

Posted by:

วันที่ 25 มกราคม  2564  นายพรพิษณู  บุญปก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เขต 10 อุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โดยนางประคอง  เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นางยุพิน  นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน โดยนำถุงยังชีพมอบให้กับประชาชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆด้าน ปัจจุบันนี้ได้มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนักในจังหวัดอุดรธานี ประกอบกับเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนัก จึงได้หาทางบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน ส่งกำลังใจผ่านถุงยังชีพให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเน้นย้ำว่าจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกๆสถานการณ์ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

0

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่   ประจำปี 2565 

Posted by:

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่   ประจำปี 2565  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้  ในวันและเวลาราชการ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 042 121 177 กด 2

0

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ ที่  28  พฤศจิกายน  2564    นั้น

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น  ดังนี้

ประกาศ ผ.ถ.4/4

นางประคอง เกตุรุน

นายนิกร ใจน้ำ

นายวิชัยวัฒน์ ศรีจันทร์

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 1

นายอภินันท์ โลหากาศ

นายประยงค์ อุ่นจิตร

นางสุทธิ อินทร์เบ้า

นางเดือนนภา เวียงคำ

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 2

นายประสงค์ สิงห์ม่วง

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 3

นายคูณ แพทย์จันลา

นางวันคำ มุงเคน

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 4

นายประณิธาน โสภาบุตร

นายจักรกฤษณ์ ปัทมนาคร

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 5

นายสุริยา ธรรมมา

นายทรงวุฒิ แก้วกาหลง

นางพัชรธิดา เดชคุณมาก

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 6

นายสมพร น้อยมี

นายบุญนาค  ศรีษะเลื่อน

นายสุพํฒ พาศิริ

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 7

นายรณรงค์ แสงจันทร์

นางสาวมาลินี คำจุมพล

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 8

นายจันทรัง สุริราช

นายบุญสวน ดำเวียงคำ

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 9

นายสนิท ใจน้ำ

นายไชยา รูปใหญ่

 

0

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและมีมติให้การประหยัดพลังเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐและปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาล ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

กิจกรรมการทำแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยหลวง บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12

Posted by:

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นได้จัดกิจกรรมการทำแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยหลวง โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน จิตอาสา ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลำห้วยหลวงบริเวณบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม  2563 ในวัน เวลาราชการ

ใบสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 

 

0

โครงเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพีย

Posted by:

เมื่อวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2563   องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ได้จัดอบรมหลักสูตรโครงเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำเจลล้างมือ หน้ากากผ้า พวงกุญแจ อาหารและขนมหวาน รุ่นที่  2   นำโดยนางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และนายปั่น รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน สาขาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพื่อให้กับประชาชนภายในเขตพื้นที่ผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง   ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0
Page 1 of 3 123