กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นำโดย นางประคอง เกตุรุน นายก อบต.หมูม่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ ฌาปนสถาน บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น

0

กิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day อบต.หมูม่นสะอาด ในการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น บ้านท่าตูม-บ้านหมูม่นพัฒนา

Posted by:

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดกิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day อบต.หมูม่นสะอาด ในการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นโดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในตำบลหมูม่น และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของ อบต.และชุมชน ส่งเสริมให้ อบต.เป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ให้สะอาด พร้อมให้บริการประชาชน บริเวณบ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 และบ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

วันที่ 25 เมษายน  2565 นางประคอง  เกตุรุน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

การอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตพื้นที่ตำบลหมูม่น

Posted by:

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและกำนันตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตพื้นที่ตำบลหมูม่น

0

โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน(ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

Posted by:

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายศุภกิจ  ขันตรี ปลัดอำเภอเมืองอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน(ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมี นางประคอง  เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น  ร่วมในการต้อนรับ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น กำนันตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและประชาชนทั่วไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างความตระหนัก รับรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่

0

การมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตพื้นที่ตำบลหมูม่น

Posted by:

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและกำนันตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตพื้นที่ตำบลหมูม่น

0

การรับมอบน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้รับมอบน้ำดื่มจาก หจก.กีรัตยา วิศวการโยธา (คุณวิชาญ ริ้วทองชุ่ม)  น.ส.ประภาพร สมจิตร เป็นผู้แทนมอบ จำนวน 200 แพ็ค โดยมี นางประคอง เกตุรุน นายก อบต.หมูม่น เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0

การรับมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหมูม่น

Posted by:

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประเทือง เพชรโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางบุญจ๋า ชาติชำนิ หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมอบถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหมูม่น จำนวน 64 ชุด โดยมีนายพรพิษณุ บุญปก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง เขต 10 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติและมอบถุงยังชีพ ซึ่งมีนางสาวกันธิชา รัตนาธนภูวดล ปลัดอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นผู้ประสานงานในการรับมอบถุงยังชีพ

0

การออกติดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาดแม่ยุพิน

Posted by:

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ร่วมกับอำเภอเมืองอุดรธานี และเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ได้การออกติดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลาดแม่ยุพิน ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0

กิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day อบต.หมูม่นสะอาด

Posted by:

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายสายยน  หล้าจางวาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดกิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day อบต.หมูม่นสะอาด โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ ๕ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของ อบต.และชุมชน ส่งเสริมให้ อบต.เป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ให้สะอาด พร้อมให้บริการประชาชน

0
Page 1 of 17 12345...»