การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ บ้านหมูม่น หมู่ที่ 1

Posted by:

วันที่ 26 มกราคม 2566
นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ บ้านหมูม่น หมู่ที่ 1 เพื่อสร้างความสว่าง ความมั่นใจ ความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืนให้แก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
0

การซ่อมแซมผิวถนน ซอยด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น หมู่ที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมผิวถนน ซอยด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น หมู่ที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

0

การซ่อมแซมฝาบ่อพักรางระบายน้ำ บ้านสูงแคน หมู่ที่ 3 และบ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางประคอง เกตุรุน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อพักรางระบายน้ำ บ้านสูงแคน หมู่ที่ 3 และบ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรและกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและสร้างขวัญกำลังให้กับประชาชน/เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรและกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและสร้างขวัญกำลังให้กับประชาชน/เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

0

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นดำเนินการซ่อมถนนสายบ้านหมูม่น-บ้านท่าตูม

Posted by:

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นดำเนินการซ่อมถนนสายบ้านหมูม่น-บ้านท่าตูม

0

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ของโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก”

Posted by:

โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับประทานอาหารปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง เติมโตสมวัยส่งผลต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน ซึ่งได้ลงมือปลูกผักที่กินและกินผักที่ปลูก เป็นการปลูกฝังให้เด็กนำหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน

0

กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

Posted by:

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ดำเนินการ”กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยมี นางประคอง  เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. คณะครู/นักเรียนในพื้นที่ จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยในบนท้องถนน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ

0

การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 และทางพาดรถไฟ บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5

Posted by:

วันที่ 14 ธันวาคม 2565
นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 และทางพาดรถไฟ บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 เพื่อสร้างความสว่าง ความมั่นใจ ความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืนให้แก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
0
Page 1 of 23 12345...»