การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค -19

Posted by:

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค -19

0

โครงการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการขุดลอกผักตบชวาและวัชชพืช บ้านโนนบ่อ  หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรกรรม ระหว่างวันที่ 9-24 กรกฎาคม  2563

0

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

Posted by:

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมูม่น องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
วัน พุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. งานสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายปั่น รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น รองปลัด อบต.หมูม่น หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หมูม่น นางจารีญากรณ์ ชลป์ณิกัจจายาษร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน สาขาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากชมรมคนรักเพลงอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
0

โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ดำเนินโครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องไข้โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-20 กรกฎาคม  2563 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลป้องกันโรคไข้เลือดออก และเป็นการให้ประชาชนร่วมมือกับทุกภาคส่วนป้องกันและกำจัดยุงลาย

0

พิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพประมง:การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน

Posted by:

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิต (พันธ์ุปลานิลและอาหารปลา) แก่เกษตรกรตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพประมง: การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

Posted by:

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

0

มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์

Posted by:

วันที่ 1 กรกฎาคม  2563 นางยุพิน  นามแสง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ร่วมกับ เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นในการมอบวัสดุอุปกรณ์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหมูม่นวิทยาสรรค์ และเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแร่ เพื่อเป็นแนวทางตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์

Posted by:

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับโรงเรียนชุมชนหมูม่นวทิยาสรรค์   จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์  ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภทคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีกำนันตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วมทำความสะอาด

0

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นยึดถือปฏิบัติ

0

โครงการประชุมผู้ปกครอง Learning from home

Posted by:

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง Learning from home ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา

0
Page 5 of 13 «...34567...»