คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารหน้าที่ (ทุกส่วนราชการ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารหน้าที่ (ทุกส่วนราชการ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่ (ทุกส่วนราชการ)

0

การมอบอำนาจของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

การมอบอำนาจของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

การมอบอำนาจของการบริหารงานบุคคล

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)ที่ได้รับความช่วยเหลือ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)ที่ได้รับความช่วยเหลือ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อประชาสัมพันธืให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน
0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งรายการต่างๆ พ.ศ.2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งรายการต่างๆ พ.ศ.2565
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โทร.042-121177 กด 2 ในวันเวลาราชการ
0

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารว่าง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารว่าง

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

Posted by:

อบต.หมูม่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหมูม่น สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหมูม่น สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.”

ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์
 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลหมูม่น
 4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
 5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
 6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
 7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

***กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
 2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
 3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
 4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
 5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

***ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่

 1. สมัครด้วยตัวเองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด
 2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากหน้าเว็บ แล้วนำส่งเอกสารที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 042-121177 

ใบสมัคร อถล อบต.หมูม่น

 

0
Page 1 of 26 12345...»