ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตมาสที่1 ตุลาคม 2565 ธันวาคม 2565

Posted by:

 

 

 

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม2565 – ธันวาคม 2565

0

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Posted by:

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
0

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

Posted by:

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
   ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป
0

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

Posted by:

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำณวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.๓)

Posted by:

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงได้ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ให้ผู้มีทรัพย์สินแต่ละรายให้ทราบ

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

Posted by:

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

รับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

0
Page 1 of 31 12345...»