ประชาสัมพันธ์ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-23 สิงหาคม 2564

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-23 สิงหาคม 2564

0

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

Posted by:

ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

0

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖  เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงขอประกาศการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปี 2563

Posted by:

การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปี 2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาช ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น รอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2563

Posted by:

ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาช ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น รอบ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2563)คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาช ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)

Posted by:

ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาช ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

คลิกรายละเอียดที่นี้

 

0

การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2564

Posted by:

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ขอแจ้งประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2564

0
Page 1 of 15 12345...»