ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างภารกิจ (คุณวุฒิ)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างภารกิจ (คุณวุฒิ)  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศรายชื่อ คลิกรายละเอียดที่นี้

0

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2565

Posted by:

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2565

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2565

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2565 ในรอบเดือนสิงหาคม2565

Posted by:

อบต.หมูม่นสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕’๖๕ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ จึงประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัครสังกัด กองคลัง พนักงานงานประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2565

Posted by:

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2565

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างภารกิจ (คุณวุฒิ) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างภารกิจ (คุณวุฒิ) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

0
Page 1 of 28 12345...»