ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เข้าร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

Posted by:

ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เข้าร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจัดเก็บขยะ

0

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและขอสำเนาข้อมูลภาพหรือวีดีโอจากกล้องวงจรปิด(CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พ.ศ.2563

Posted by:

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและขอสำเนาข้อมูลภาพหรือวีดีโอจากกล้องวงจรปิด(CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พ.ศ.2563

0

มาตราการให้ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนสีย เข้ามีส่วนร่วม

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตราการให้ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนสีย เข้ามีส่วนร่วม  ลงวันที่ 18 กันยายน  2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

 

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปี 2562

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชน ณ จุดบริการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปี 2562

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2563

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2563 ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จะออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามวันและเวลา ดังกล่าว ภานในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0
Page 1 of 10 12345...»