ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ ที่  28  พฤศจิกายน  2564    นั้น

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น  ดังนี้

ประกาศ ผ.ถ.4/4

นางประคอง เกตุรุน

นายนิกร ใจน้ำ

นายวิชัยวัฒน์ ศรีจันทร์

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 1

นายอภินันท์ โลหากาศ

นายประยงค์ อุ่นจิตร

นางสุทธิ อินทร์เบ้า

นางเดือนนภา เวียงคำ

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 2

นายประสงค์ สิงห์ม่วง

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 3

นายคูณ แพทย์จันลา

นางวันคำ มุงเคน

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 4

นายประณิธาน โสภาบุตร

นายจักรกฤษณ์ ปัทมนาคร

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 5

นายสุริยา ธรรมมา

นายทรงวุฒิ แก้วกาหลง

นางพัชรธิดา เดชคุณมาก

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 6

นายสมพร น้อยมี

นายบุญนาค  ศรีษะเลื่อน

นายสุพํฒ พาศิริ

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 7

นายรณรงค์ แสงจันทร์

นางสาวมาลินี คำจุมพล

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 8

นายจันทรัง สุริราช

นายบุญสวน ดำเวียงคำ

ประกาศ ส.ถ.4/4 เขตเลือกตั้งที่ 9

นายสนิท ใจน้ำ

นายไชยา รูปใหญ่

 

0

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ประกาศกำหดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ

0

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ผู้ที่ประสงค์ต้องการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สามารถมาติดต่อสอบถามและรับเอกสารแบบ ส.ถ.4/1 ผ.ถ.4/1 ได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ใบสมัคร ส.อบต ส.ถ.4.1         ใบสมัครนายก อบต ผ.ถ.4.1

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
0

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น (ส.ถ.1/1,ผ.ถ.1/1)

Posted by:

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น  ดังต่อไปนี้

๑.  วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

๒.  ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

๓.  สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก ผ.ถ.1           ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา ส.ถ.1

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ  จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน  2564  นั้น

เพื่อให้การประสานงานและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ  10  แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2562 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น    ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้ง และประสานงานและอำนวยการในวันเลือกตั้ง    ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

0

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นคลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศผลการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

Posted by:

ประกาศผลการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564   คลิกรายละเอียดที่นี้

0
Page 1 of 17 12345...»