ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

Posted by:

topic_picture_83_83

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดป่าส่างหินสามัคคีธรรม บ้านแวง หมู่ที่ ๒ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การแต่งการเสื้อสีเหลือง

0

ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น หมายเลขใหม่ 042 121 177

Posted by:

topic_picture_82_82

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นได้ทำการยกเลิก หมายเลขโทรศัพท์ 042 222 968 ซึ่งเป็นโครงข่ายเดิมที่ใช้มานานและมีปัญหาในการใช้งานบ่อยทำให้การติดต่อราชการเป็นไปด้วยความล่าช้า องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นจึงได้ขอหมายเลขใหม่แทนของเดิม คือ หมายเลข 042 121 177 

0

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ คนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

Posted by:

topic_picture_66_66

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นกำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางบ้านของทุกหมู่บ้าน

0

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา

Posted by:

topic_picture_79_79

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นมีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ขำนาญงาน  จำนวน ๑ อัตรา หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๒ ๒๙๖๘ ในวันและเวลาราชการ

20160503105253746

0

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ คนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

Posted by:

topic_picture_66_66

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นแจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวันพุธ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

0

ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดป่าสามัคคีโนนกุด บ้านสูงแคน ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

pics_47_1 pics_47_2 pics_47_3 pics_47_4 topic_picture_76_76

0

ประกาศการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ

Posted by:

topic_picture_79_79

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ

ประกาศการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ

0

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted by:

topic_picture_75_75

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จำนวน ๔ ศูนย์ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตัังแต่วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ โดยจะทำการเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สามารถนำบุตรหลานมาสมัครเรียนได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ทั้ง ๔ ศูนย์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ .

0

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับซื้อขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

Posted by:

topic_picture_71_71

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับซื้อขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

pics_45_1

0

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559

Posted by:

topic_picture_73_73

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559

   ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ตลาด ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยนายอำเภอเมืองอุดรธานีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   9   มีนาคม   พ.ศ.   2559

ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด 2559

ประกาศ

0
Page 15 of 17 «...101314151617