ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

คลิกรายละเอียดที่นี้

 

0

การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2564

Posted by:

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ขอแจ้งประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2564

0

หนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

Posted by:

หนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

0

ประชาสัมพันธ์การรับมอบอำนาจของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การรับมอบอำนาจของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

0

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

 

0

ประกาศรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

0
Page 3 of 17 12345...»