โครงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักสูตรระยะสั้น

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักสูตรระยะสั้น “เมนูซาลาเปา (15 ชั่วโมง) และเมนูขนมจีบ”(7 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการหรือศูนย์ CEC ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยมี นางประคอง เกตุรุน นายก อบต.หมู่น เป็นประธานเปิดโครงการ และนายธีรภัทร ชัยศักดิ์ กล่าวพบปะ พร้อมมอบขวัญกำลังใจให้กับคณะทำงานและผู้เข้ารับการอบรมโครงฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักสูตรระยะสั้น  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผู้ช่าวยเจ้าพนักงานงานพัสดุ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 6*๔- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๘ข้อ 19 พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕’๖๕ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ จึงประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสังกัด กองคลัง พนักงานงานประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ            จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

 

 

0

กิจกรรมจิตอาสาขุดลอกผักตบชวา ที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ณ บริเวณฝายบ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกผักตบชวา ที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ณ บริเวณฝายบ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

การปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์

Posted by:

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์

0

มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

วันที่ 25 เมษายน  2565 นางประคอง  เกตุรุน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงงานแก้ว บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

Posted by:

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมายให้นายสายยน หล้าจางวาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงงานแก้ว บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

0

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ห่วงใยมอบกำลังใจผ่านถุงยังชีพ ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด 19

Posted by:

วันที่ 25 มกราคม  2564  นายพรพิษณู  บุญปก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เขต 10 อุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โดยนางประคอง  เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นางยุพิน  นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน โดยนำถุงยังชีพมอบให้กับประชาชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆด้าน ปัจจุบันนี้ได้มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนักในจังหวัดอุดรธานี ประกอบกับเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนัก จึงได้หาทางบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน ส่งกำลังใจผ่านถุงยังชีพให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเน้นย้ำว่าจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกๆสถานการณ์ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

0

การดำเนินตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น การดำเนินตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

กิจกรรมออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

Posted by:

วันที่ 29-30 เมษายน 2564  งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ดำเนินออกพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง บ้านหมูม่น  หมู่ที่ 1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0

กิจกรรมลงพื้นที่ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในตำบลหมูม่น

Posted by:

วันที่ 27 เมษายน 2564  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับสถานีตำรวจชุมชนหมูม่น ผู้ใหญ่บ้านแวง  หมู่ที่ 2  ได้ลงพื้นที่ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในตำบลหมูม่น

0
Page 1 of 10 12345...»