กิจกรรมออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

Posted by:

วันที่ 29-30 เมษายน 2564  งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ดำเนินออกพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง บ้านหมูม่น  หมู่ที่ 1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0

กิจกรรมลงพื้นที่ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในตำบลหมูม่น

Posted by:

วันที่ 27 เมษายน 2564  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับสถานีตำรวจชุมชนหมูม่น ผู้ใหญ่บ้านแวง  หมู่ที่ 2  ได้ลงพื้นที่ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในตำบลหมูม่น

0

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยง และพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5

Posted by:

วันที่ 27 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ร่วมกับฝ่ายปกครอง หมู่ 5 และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยง -แนะนำให้กักตัวและตรวจหาเชื้อตามนัด(เพื่อนร่วมงานของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 268)และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านที่ไปนั่งรับประทานอาหาร/บ้านข้างเคียงและร้านค้าชุมชนที่คาดว่าจะไปซื้อของ

 

0

กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตามมาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันโรคโควิค-19

Posted by:

วันที่ 22 เมษายน  2564 นายศุภวิช  เชี่ยวสงคราม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลหมูม่น จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตามมาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันโรคโควิค-19

0

โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

Posted by:

โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ด่านสถานีตำรวจชุมชน ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี โดยนางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลหมูม่น เป็นประธานเปิดโครง ร่วมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลหมูม่น กำนันตำบลหมูม่น ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและอสม.ตำบลหมูม่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0

โครงการ อบต.หมูม่น ห่วงใยผู้สูงวัยแข็งแรง” ประจำปี 2564

Posted by:

โครงการ อบต.หมูม่น ห่วงใยผู้สูงวัยแข็งแรง” ประจำปี 2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการ “อบต.หมูม่น ห่วงใยผู้สูงวัยแข็งแรง” โดย นายบุญวาส ป้องทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิด
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ในวัยผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ให้ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี มีความสัมพันธภาพที่ดี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
โดยโครงการดังกล่าว ได้จัดให้มีวิทยากร มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลหมูม่น หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 13 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
0

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0
Page 1 of 10 12345...»