โครงการแกนนำพลังแผ่นดิน

Posted by:

perform_6_1 perform_6_2 perform_6_3 perform_6_4

โครงการค่ายแกนนำพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

**********************************

. ชื่อโครงการ โครงการค่ายแกนนำพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

. หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้นโยบายแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ ” ที่จะต้องดำเนินการในปีแรก โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติ

มิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และในห้วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานหลายองค์กรได้ประสานงานร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยใช้วิธีการ ต่าง ๆ จนสามารถกดดันและดำเนินการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหายาเสพติดยังคงไม่หมดสิ้นไป แต่กลับมีแนวโน้มที่จะขยายตัวรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ปัญหาความอ่อนแอของสถาบันสังคมและครอบครัว ปัญหาความยากจน ซึ่งผลักดันให้เยาวชนตกเป็นกลุ่มเสี่ยงและเข้าสู่วงจร

ยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้เสพยาเสพติดไปเป็นผู้ค้าหรือจำหน่ายยาเสพติดด้วย และได้มีการดำเนินคดีฟื้นฟู บำบัด รักษา และอยู่ระหว่างการเฝ้าติดตามหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ จำนวนมาก ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพตำบลหมูม่น และสำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดอุดรธานี จึงได้ร่วมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้มีการกำหนดกิจกรรมให้ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) ร่วมกับมวลชนในหมู่บ้าน ดำเนินการสำรวจค้นหา ผู้ค้า ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังยาเสพติด และกิจกรรมจัดค่ายฝึกอบรมแกนนำพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตัดวงจร ๓ ปัญหา ได้แก่ การลดปัญหายาเสพติด การลดปัญหาผู้เสพยาเสพติด และการแก้ไขปัญหากลุ่มเสี่ยงป้องกัน มิให้เกิดผู้เสพติดรายใหม่

เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ร่วมกับสำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดอุดรธานี จึงได้ดำเนินโครงการค่ายแกนนำพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ห่างไกลจากยาเสพติด

๓. เพื่อให้ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีพฤติกรรมเป็นคนดี และมีคุณ ค่าต่อสังคม

๔. เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และจูงใจให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติด

๕. เพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐบาลและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน /สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

. เป้าหมาย

กลุ่มผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จำนวน ๕๐ คน

. วิธีดำเนินการ

๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

  1. ติดต่อประสานงาน คณะวิทยากร และสถานที่สำหรับใช้ในการอบรม

  2. ประชุมคณะทำงาน คณะวิทยากร เพื่อดำเนินการตามโครงการ ฯ

๔. ดำเนินการสำรวจ ค้นหา คัดกรอง ตรวจสอบ กลุ่มผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่ โดยผู้ประสานพลังแผ่นดิน ( ๒๕ ตาสับปะรด )

๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการอบรม

๖. ดำเนินการตามโครงการฯ

. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ใช้ระยะเวลาการอบรม จำนวน ๘ คืน ๙ วัน)

. สถานที่

ร. ๑๓ พัน ๒ ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม/คณะวิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๒๔ มื้อ ๆละ ๕๐ บาท จำนวน ๖๐ คน เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม/คณะวิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๑๗ มื้อ ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๖๐ คน เป็นเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท

๓. ค่าวิทยากรครูฝึกดูแลผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖ คน จำนวน ๓๓ ชั่วโมง เหมาจ่าย

คนละๆ ๒,๑๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๙๖๐ บาท

๔. ค่าวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๑๑ คน จำนวน ๗๖ ชั่วโมง เหมาจ่าย คนละ ๆ ๒,๗๒๗ บาท เป็นเงิน ๒๙,๙๙๗ บาท

๕. ค่าวิทยากรเดี่ยว จำนวน ๓ คน ๆ ละ ๓ ชั่วโมง เหมาจ่าย คนละ ๆ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท

๖. ค่าสถานที่( รวมที่พัก ) จำนวน ๙ วัน ๆ ละ ๓๐ บาท จำนวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท

๗. ค่าเสื้อพร้อมสกรีนข้อความ จำนวน ๕๐ ตัวๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๘. ค่าวัสดุเครื่องเขียน/วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ( เหมาจ่าย ) ( ผนวก ก ) เป็นเงิน ๗,๓๔๓ บาท

๙. ค่าพาหนะผู้เข้าอบรมจากที่พักถึงสถานที่อบรม ไป – กลับ ( เหมาจ่าย ) คนละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๑๐. ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ๗,๐๐๐ บาท

( ค่าใช้จ่ายข้างต้นถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการตามความเป็นจริง )

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลหมูม่น สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. สามารถสร้างหมู่บ้านเป้าหมายที่ปรากฏข่าวสารยาเสพติดให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดได้

๓. สามารถสกัดกั้นยาเสพติดมิให้มีการนำเข้าในพื้นที่ตำบล / อำเภอเมืองอุดรธานีตามรอยต่อระหว่างหมู่บ้าน/ตำบล /อำเภอข้างเคียง และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รอยต่อระหว่างหมู่บ้าน /ตำบลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๑. การอนุมัติโครงการ

 

( ลงชื่อ ) จ.ส.อ. ผู้เขียนโครงการ

(ราเชนทร์ สู่สุข)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

( ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

( นายศุภวิช เชี่ยวสงคราม )

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ความเห็น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุกัญญา นิลดำ )

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

ความเห็น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี ผู้เสนอโครงการ

( สายยนต์ กลางนอก )

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ

ความเห็น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( ลงชื่อ) ผู้พิจารณาโครงการ

( นางยุพิน นามแสง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ความเห็น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

( ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอุดร กรมพานะยาน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ความเห็น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

ความเห็น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

( นายชุมพล ทาแท่งทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0
Page 10 of 11 «...7891011