ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  รอบที่ 2 ระหว่าง เดือน สิงหาคม-กันยายน 2563

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  รอบที่ 2 ระหว่าง เดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 โดยทำการฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

กิจกรรม Udon Go Clean

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี   ได้ทำการรื้อถอนป้ายโฆษณาต่างๆ ถนนบ้านแวง-บ้านสูงแคน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบาย Udon Go Clean

0

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมูม่น  ประจำเดือน กันยายน 2563

Posted by:

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมูม่น  ประจำเดือน กันยายน 2563 ภายใต้การดูแลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น กรรมการ รร. ผู้สูงอายุ และงานสวัสดิการสังคม จัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากชมรมคนรักเพลงอุดรธานี สร้างความสนุกสนานสอดแทรกด้วยความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและวิชาการ

0

กิจกรรมมอบที่บ้าน 125 ปี 125 หลัง บ้านอุ่นรัก

Posted by:

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน  2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบที่บ้าน 125 ปี 125 หลัง บ้านอุ่นรัก ให้กับนางสุพรรณณี  เทพวาปี    บ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วย นายปั่น  รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

0

โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โดยมีนายปั่น รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้

0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยมี นายปั่น  รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้สุขภาวะที่ดีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0

โครงการป้องกันเด็กตกน้ำจมน้ำ ประจำปี 2563

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการป้องกันเด็กตกน้ำจมน้ำ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2563 ณ สวนน้ำมิลินท์ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายปั่น  รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 6 – 1๕ ปี มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำและพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้จมน้ำและการปฐมพยาบาลให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้

0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ณ ศุนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14

0
Page 3 of 11 12345...»