การมอบที่นอนลมตามโครงการกาชาดห่วงใย มอบที่นอนลม เพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

Posted by:

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบที่นอนลมตามโครงการกาชาดห่วงใย มอบที่นอนลม เพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 13 ราย โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วย นายบุญวาส ป้องทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมมอบและให้กำลังใจ

0

โครงการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 รอบที่ 2

Posted by:

งานสาธารณสุข สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ครงการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 รอบที่ 2 ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมูม่น องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นวัน พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563

Posted by:

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมูม่น องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นวัน พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. งานสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด อบต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี นำโดยนายปั่น รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น และนายสุรศักดิ์ พิทักษ์หล่อแก้ว รองประธานสภา อบจ.อุดรธานี ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หมูม่น โดยมี เจ้าหน้าที่ พมจ.อุดรธานี เข้าร่วมให้ความรู้เรื่องสัวดิการของผู้สูงอายุ โดยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากชมรมคนรักเพลงอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

กิจกรรมการทำแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยหลวง บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12

Posted by:

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นได้จัดกิจกรรมการทำแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยหลวง โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน จิตอาสา ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลำห้วยหลวงบริเวณบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

การทำแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยหลวง บ้านสูงแคน หมู่ที่ 3

Posted by:

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นได้จัดกิจกรรมการทำแนวป้องกันตลิ่งลำห้วยหลวง โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน จิตอาสา ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลำห้วยหลวงบริเวณบ้านสูงแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

โครงการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

Posted by:

โครงการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 กิจกรรมออกฉีดพ่นหมอกควันตามหมู่บ้าน และมอบทรายอะเบท ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลหมูม่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

0

โครงเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพีย

Posted by:

เมื่อวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2563   องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ได้จัดอบรมหลักสูตรโครงเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำเจลล้างมือ หน้ากากผ้า พวงกุญแจ อาหารและขนมหวาน รุ่นที่  2   นำโดยนางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และนายปั่น รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน สาขาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพื่อให้กับประชาชนภายในเขตพื้นที่ผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง   ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

การออกตรวจให้คำแนะนำการป้องกันโรคโควิค -19

Posted by:

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ปลัดอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วย นายปั่น รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ,นางยุพิน นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ,ทีมโควิดเคลื่อนที่เร็ว อบต.หมูม่น ,ผอ.รพ.สต.หมูม่น และผู้นำชุมชนตำบลหมูม่น ออกตรวจ/ให้คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด-19 แก่ร้านขายของชำ/ร้านเสริมสวย หมู่ที่ 1,2,3,4 และ 12

0

กิจกรรม BIG CLEANING DAY และพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19

Posted by:

วันที่ 1-4 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมจิตอาสา อ.ส.ม. ตำบลหมูม่น ได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY และพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 โดยทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, วัดสูงแคน,วัดป่าสามัคคีโนนกุด,วัดโนนสว่าง,วัดวิทยานุกิจ และสถานที่ชุมชนภายในตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

การจัดทำหน้ากากผ้าอนามัยตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Posted by:

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดทำหน้ากากผ้าอนามัย พร้อมออกตรวจเยี่ยมร้านค้า ร้านอาหารภายในตำบลหมูม่น เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

0
Page 4 of 11 «...23456...»