โครงการอบรมเชิงปกิบัติการ COVID-19 จัดทำหน้ากากอนามัยและสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์

Posted by:

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ COVID-19 จัดทำหน้ากากอนามัยและสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีเป้าหมาย ครู ก จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านวันชัย จันทร์ทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มาให้กำลังใจในการจัดอบรมครั้งนี้

0

กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมูม่น การจัดทำหน้ากากอนามัย

Posted by:

นักเรียนผู้สูงอายุตำบลหมูม่น ได้จัดทำหน้ากากต้านไวรัสโคโรนา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสุรศักดิ์ พิทักษ์บ่อแก้ว รองประธานสภา นางรัตติยา ศรีพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เขตอำเภอเมือง  ได้เยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัส COVID-19 ของนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมูม่น ที่มีความห่วงใยในการแพร่ระบาดของโรค

0

การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2563   เวลา 10.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสุรศักดิ์ พิทักษ์บ่อแก้ว รองประธานสภา นางรัตติยา ศรีพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เขตอำเภอเมือง นำหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม มอบให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 150 หลังคาเรือน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2563

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ดำเนินการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงได้ออก อบต.เคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์  2563

 

0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภุมิทัศน์ ทำความสะอาด

Posted by:

วันที่ 10 มีนาคม  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นร่วมกับกำนันตำบลหมูม่น และผุ้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จักกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภุมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนมิตรภาพ-บ้านทุ่งแร่

0

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น อบต.หมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Posted by:

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาทำความสะอาด ปรังปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์และวัดวิทยานุกิจ ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดสวยงาม โดยได้รับความร่วมมือจากกำนันตำบลหมูม่น ผุ้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลหมูม่นที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน  300 คน

0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหมูม่น ประจำปี 2562

Posted by:

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหมูม่น ประจำปี 2562 เพื่อ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการสร้างบทบาท มีพื้นที่ในการร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา แนวทางการป้องกันยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น การป้องกันเอดส์และการป้องกันอุบัติเหตุ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี

0

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 13 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดทำโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป

0

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Posted by:

เมื่อวันที่ 18   กันยายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเชิญถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย 86 ครัวเรือน ณ วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์ บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยนายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมพิธี

0
Page 5 of 11 «...34567...»