การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2564

Posted by:

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ขอแจ้งประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2564

0

หนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

Posted by:

หนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

0

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.1)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สินและที่ดินปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.1)

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยควมถูกต้องและครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงได้จััดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ตามบัญชีแนบท้ายนี้          ภดส.1

0

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

Posted by:

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เล็งเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น หมายเลขโทรศัพท์ 042 121177 กด 2

0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ภาษาจีนเบื้องต้น) ประจำปี 2563

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ภาษาจีนเบื้องต้น) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านภาษาจีนเบื้องต้น

0

แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6)

Posted by:

ด้วยพนักงานประเมินได้ทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อแจ้งท้าย ดังกล่าวมาชำระภาษี ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ภายในเดือนสิงหาคม 2563

รายชื่อแจ้งท้าย

สำเนาของ pds7_ดาบตำรวจวรพจน์_ขุสุวรรณ-

สำเนาของ pds7_น.ส.จุไรรัตน์_ศรีโสดาพล

สำเนาของ pds7_น.ส.ปนัดดา_เศรษฐท้าว

สำเนาของ pds7_น.ส.แป้ง_กุนชนบท

สำเนาของ pds7_น.ส.พรรณนภา_สุขประเสริฐ

สำเนาของ pds7_น.ส.เรืองอุไร_ศรีคำม่วม

สำเนาของ pds7_น.ส.วรรณิภา_ดำเวียงคำ

สำเนาของ pds7_น.ส.สมใจ_เทศศรีเมือง

สำเนาของ pds7_น.ส.สวรรค์_คงจา

สำเนาของ pds7_น.ส.สุชาดา_บุตรธนู

สำเนาของ pds7_น.ส.สุชาธิษณ์_สุวิตธรรม

สำเนาของ pds7_น.ส.สุพรพรรณ_พวงสูงเนิน

สำเนาของ pds7_น.ส.อรุณโรจน์_อุ่นใจ

สำเนาของ pds7_นางกุศล_ตรีทศ

สำเนาของ pds7_นางเกศินี_มูลผา

สำเนาของ pds7_นางเข็มทอง_รูปเหมาะ

สำเนาของ pds7_นางคำม้วย หนูมอ

สำเนาของ pds7_นางงามพิศ_ชมชื่น

สำเนาของ pds7_นางจันทร์เพ็ญ_สารีโท-1

สำเนาของ pds7_นางฉวีวรรณ สุทารักษ์-3

สำเนาของ pds7_นางชุติมา_สุ่มมาตย์

สำเนาของ pds7_นางดวงจันทร์_ขุสุวรรณ-3

สำเนาของ pds7_นางทองศรี_ชัยฮ้อย-1

สำเนาของ pds7_นางทองเอื้อน_ฝ่ายรีย์

สำเนาของ pds7_นางนวพร_คนยัง-1

สำเนาของ pds7_นางนารี_แสนสิงห์

สำเนาของ pds7_นางน้ำอ้อย_คำแถม

สำเนาของ pds7_นางนิตยา ใจวัน

สำเนาของ pds7_นางนิภารัตน์_บุญชิต

สำเนาของ pds7_นางนุชนาฎ_ศรีทองสุก

สำเนาของ pds7_นางบุญถม_ศรีบรรพต

สำเนาของ pds7_นางปิยภรณ์_ขุสุวรรณ

สำเนาของ pds7_นางพยอม_หน่ายโย

สำเนาของ pds7_นางพลับพลึง_ศรีคุยรักษ์

สำเนาของ pds7_นางพลับพลึง_ศรีคุยรักษ์-2

สำเนาของ pds7_นางพิศมัย_พรมโสภา-1

สำเนาของ pds7_นางพิสมัย_แนนดี

สำเนาของ pds7_นางพิสวาส ผิวดำ

สำเนาของ pds7_นางเพียงฤดี_ไชยคำ

สำเนาของ pds7_นางมูล_ศรีสงคราม

สำเนาของ pds7_นางยศวดี รักษ์วิจิตร_

สำเนาของ pds7_นางยุพิน_แสนสิงห์-1

สำเนาของ pds7_นางราณีภรณ์_ตรีวัฒนสุวรรณ

สำเนาของ pds7_นางลำพึง ศรีสว่าง

สำเนาของ pds7_นางลำพึง_ศรีกวด

สำเนาของ pds7_นางลำใย_กุนชนบท

สำเนาของ pds7_นางวนิดา_โคตรศาลา

สำเนาของ pds7_นางวรางคนาง_จับมั่น

สำเนาของ pds7_นางวัชรีพร_หนูมอ

สำเนาของ pds7_นางวิมลศรี ศรีโสดาพล

สำเนาของ pds7_นางศรีนวล_คงจา

สำเนาของ pds7_นางศิริรัตน์_สินล้าน

สำเนาของ pds7_นางสมบัติ_สมบัติทองคำ

สำเนาของ pds7_นางสมัย_ทาแท่งทอง

สำเนาของ pds7_นางสาวกิติมา_เทศศรีเมือง

สำเนาของ pds7_นางสาวดวงพร_อ่อนชาติ

สำเนาของ pds7_นางสาวนภาภรณ์ จำปาแดง

สำเนาของ pds7_นางสาวประคอง_สีกาง

สำเนาของ pds7_นางสาวปาลิดา_สุวิทยะศิริ-2

สำเนาของ pds7_นางสาวพรรณี_สุปัญญา

สำเนาของ pds7_นางสาววิลาวรรณ ประเสริฐสุข

สำเนาของ pds7_นางสาวศิริกัลยาณี ศรีโสดาพล

สำเนาของ pds7_นางสาวสุนีย์_เดชแก้ว-2

สำเนาของ pds7_นางสาวสุรินทร์ธร_แสงโพธิ์-2

สำเนาของ pds7_นางสาวสุลาลักษณ์_อามาตทัศน์-1

สำเนาของ pds7_นางสาวอ้อยใจ ผิวดำ

สำเนาของ pds7_นางสาวอ้อยใจ ผิวดำ

สำเนาของ pds7_นางสำลี_รูปเหมาะ

สำเนาของ pds7_นางสินีนุช_แสงสว่าง

สำเนาของ pds7_นางสุพิศ สัณหะเสนี

สำเนาของ pds7_นางสุภาพร_นาสมวาส

สำเนาของ pds7_นางสุรัตน์_พรหมกุล

สำเนาของ pds7_นางเสริม_ชาชมราช

สำเนาของ pds7_นางหนูเพียร_หนูมอ

สำเนาของ pds7_นางหนูเรียบ_สุริราช

สำเนาของ pds7_นางอนงค์_เบอร์นาสโคนี่

สำเนาของ pds7_นางอมร เปล่งขำ

สำเนาของ pds7_นางอารีรัตน์_วุฒิเสน

สำเนาของ pds7_นายกีรติ_ลุนสายยา-1

สำเนาของ pds7_นายขันชัย_แพทย์จันลา

สำเนาของ pds7_นายคำมูล_พิมพ์สกะ

สำเนาของ pds7_นายจุฬา ศรีจันทรา

สำเนาของ pds7_นายเจริญ_ลัดดารักษ์

สำเนาของ pds7_นายชูชาติ_เป็นมงคล

สำเนาของ pds7_นายไชยา ยศแก้ว

สำเนาของ pds7_นายณพลพัทธ์_สิริเศรษฐชัย

สำเนาของ pds7_นายทองคำ_ทาแท่งทอง

สำเนาของ pds7_นายนิพนธ์ หนูมอ

สำเนาของ pds7_นายเนตร_เชื่อมแก้ว

สำเนาของ pds7_นายบุญมี_ใจสุข

สำเนาของ pds7_นายบุญมี_ดำเวียงคำ

สำเนาของ pds7_นายบุญยงค์_เที่ยงตรง

สำเนาของ pds7_นายประหยัด ใจดี

สำเนาของ pds7_นายปรีดี_สิทธิ์โคกสูง

สำเนาของ pds7_นายปิ๊ก_พันธ์โม้

สำเนาของ pds7_นายพยอม_ผดุงวัฒน์

สำเนาของ pds7_นายพอง_ทาแท่งทอง

สำเนาของ pds7_นายพีระ_ตรั่นวัน

สำเนาของ pds7_นายภูริทัศน์_วัฒนะพระยา-1

สำเนาของ pds7_นายภูวนาท_ศรีสว่าง

สำเนาของ pds7_นายมนู_วงษ์ดี

สำเนาของ pds7_นายฤชัย_อ่อนตาจันทร์-1

สำเนาของ pds7_นายวันชัย ชาวดอน

สำเนาของ pds7_นายวิเชียร_คนยัง

สำเนาของ pds7_นายวิรุจ_สิงห์ม่วง

สำเนาของ pds7_นายวิรุด_กลิ่นจันทร์

สำเนาของ pds7_นายวิสันต์_ใจสุข

สำเนาของ pds7_นายวุฒิชัย พรมวงศ์_

สำเนาของ pds7_นายวุฒิชัย_เที่ยงตรง

สำเนาของ pds7_นายศราวุฒิ_แจ่มศรี

สำเนาของ pds7_นายศักดิ์เดชน์_นิลฉายรัตน์

สำเนาของ pds7_นายเศรษฐชัย_สุริยะเลิศกุล

สำเนาของ pds7_นายสถาปนิก_วิไลกุล

สำเนาของ pds7_นายสมควร_จันทรสุวรรณ

สำเนาของ pds7_นายสมเจน_สุริราช-4

สำเนาของ pds7_นายสมชาย_บุตรธนู

สำเนาของ pds7_นายสมชาย_อินทร์เบ้า

สำเนาของ pds7_นายสมบัติ_ขุสุวรรณ์

สำเนาของ pds7_นายสมบุญ_สุขสมบรูณ์

สำเนาของ pds7_นายสมบูรณ์_ุบุญณะสิทธิ์-6

สำเนาของ pds7_นายสมพงษ์_ทองน้อย-3

สำเนาของ pds7_นายสมพงษ์_เทศศรีเมือง

สำเนาของ pds7_นายสมร_ฤทธาพรม-2

สำเนาของ pds7_นายสมาน_แก้วไชย

สำเนาของ pds7_นายสวาท_ศรีบุญเรือง

สำเนาของ pds7_นายสิริพงษ์_ปิติพัฒน์

สำเนาของ pds7_นายสุขสันต์_สว่างไทยดี

สำเนาของ pds7_นายสุรกานต์_ลิ้มสุวรรณ

สำเนาของ pds7_นายสุรศักดิ์_เกียรติพชพล

สำเนาของ pds7_นายหนูรัตน์ สุปัญญา

สำเนาของ pds7_นายอดิศร_วังสีหา

สำเนาของ pds7_นายอดุลย์ ฮ้อยก่ำ-1

สำเนาของ pds7_นายอภิเชษฐ_ศรีไสยเพ็ชร

สำเนาของ pds7_นายอรุณ บัวคาน

สำเนาของ pds7_นายอัมพร_รสดี

สำเนาของ pds7_นายอำนวย_กันไพรี

สำเนาของ pds7_นายอุตส่าห์_เพิ่มไธสง

สำเนาของ pds7_นาางสาวทิวา จันทร์สูงเนิน

สำเนาของ pds7_บ.แฟกซ์ไลท์-1

สำเนาของ pds7_บ.แฟกซ์ไลท์-2

สำเนาของ pds7_บ.แฟกซ์ไลท์-3

สำเนาของ pds7_บ.วิสนีกรุ๊บ จำกัด

สำเนาของ pds7_บริษัท กฤษณา วีไอพี จำกัด

สำเนาของ pds7_บริษัท…จำกัด(มหาชน)ทีโอที_

สำเนาของ pds7_บริษัท…จำกัดบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท_

สำเนาของ pds7_บริษัท…จำกัดศรีรุ่งบ้านและที่ดิน_-1

สำเนาของ pds7_บริษัท…จำกัดศรีรุ่งบ้านและที่ดิน_-2

สำเนาของ pds7_บริษัท…จำกัดเอทีพีเอ็กซ์เพรส_

สำเนาของ pds7_บรืษัท แก้วกรุงไทย จำกัด

สำเนาของ pds7_พันเอกโฆสิตพงษ์_นิลเอก-2

สำเนาของ pds7_สหกรณ์…จำกัดการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ส.ก.อุดรธานี_

สำเนาของ นายวนิช ปรีชา สำเนาของ นายสมพร แสนอาจxlsx

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.1)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1)

               เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงได้จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562 ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

ทั้งนี้ หากท่านได้รับแจ้งการประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลุกสร้างแล้ว หากเห็นว่าไม่ถุกต้อง มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์การประเมินดังกล่าว ต่อผุ้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้

pds1_2563_01A

pds1_2563_01B

pds1_2563_01C

pds1_2563_01D

pds1_2563_02A

pds1_2563_02B

pds1_2563_02D   

pds1_2563_02E

pds1_2563_02F

pds1_2563_02G

pds1_2563_03A

pds1_2563_03B

pds1_2563_03C

pds1_2563_03D

pds1_2563_04A

pds1_2563_04B

pds1_2563_04C

pds1_2563_04D

pds1_2563_05A

pds1_2563_05B

pds1_2563_05C

pds1_2563_05D

pds1_2563_05F

pds1_2563_06A

pds1_2563_06B

pds1_2563_06C

pds1_2563_06D

pds1_2563_06E

pds1_2563_06G

pds1_2563_06H

pds1_2563_06I

pds1_2563_06J

pds1_2563_06K

pds1_2563_06L

pds1_2563_06M

pds1_2563_07A

pds1_2563_07B

pds1_2563_07C

pds1_2563_07D

pds1_2563_07E

pds1_2563_07F

pds1_2563_08A

pds1_2563_08B

pds1_2563_08C

pds1_2563_08D

pds1_2563_08E

pds1_2563_08F

pds1_2563_08G

pds1_2563_09A

pds1_2563_09B

pds1_2563_09C

pds1_2563_09D

pds1_2563_09E

pds1_2563_09F

pds1_2563_09G

pds1_2563_09H

pds1_2563_09I

pds1_2563_09J

pds1_2563_09K

pds1_2563_09L

pds1_2563_10A

pds1_2563_10B

pds1_2563_10C

pds1_2563_10D

pds1_2563_11A

pds1_2563_11B

pds1_2563_11C

pds1_2563_11D

pds1_2563_11E

pds1_2563_11F

pds1_2563_11G

pds1_2563_12A

pds1_2563_12B

pds1_2563_12C

pds1_2563_13A

pds1_2563_13B

pds1_2563_13C

pds1_2563_13D

pds1_2563_13E

pds1_2563_13F

pds1_2563_14A

pds1_2563_14B

pds1_2563_14C

pds1_2563_14D

pds1_2563_14E

pds1_2563_15A (2)

pds1_2563_15A

pds1_2563_15B

pds1_2563_15C

pds1_2563_15D

pds1_2563_15E (2)

pds1_2563_15E

pds1_2563_15F

pds1_2563_15G

pds1_2563_15H

pds1_2563_15I

0

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 22 มีนาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น. ตามสถานประกอบการภานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

4854 4855

0
Page 1 of 2 12