สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2565 ในรอบเดือนสิงหาคม2565

Posted by:

อบต.หมูม่นสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565

0

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

Posted by:

อบต.หมูม่นสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

0

การตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

อบต.หมูม่นการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปีงบประมาณ 2564

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งรายการต่างๆ พ.ศ.2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งรายการต่างๆ พ.ศ.2565
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โทร.042-121177 กด 2 ในวันเวลาราชการ
0

การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภา ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

Posted by:

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง

การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภา ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.6)

Posted by:

แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565  พนักงานประเมินได้ทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ขอให้ท่านนำเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาชำระ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น  ภายในเดือน เมษายนน ของทุกปี  ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามมาตรา 68 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

0

การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2564

Posted by:

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ขอแจ้งประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2564

0

หนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

Posted by:

หนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

0

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.1)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สินและที่ดินปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.1)

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยควมถูกต้องและครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงได้จััดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ตามบัญชีแนบท้ายนี้          ภดส.1

0
Page 1 of 3 123