ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตมาสที่1 ตุลาคม 2565 ธันวาคม 2565

Posted by:

 

 

 

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม2565 – ธันวาคม 2565

0

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

Posted by:

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำณวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

0

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Posted by:

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560

0

ขออนุมัติสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

Posted by:

ขออนุมัติสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2566

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2566 โดยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาำเนินการภายในกำหนด 2 เดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2566

 

0

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก้บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และเป็นการออกบริการให้ประชาชนสะดวก รวดเร็ว ในการชำระภาษี และช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2566

0

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การจัดเก็บภาษีฯ คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนกันยายน 2565

Posted by:

อบต.หมูม่นประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนกันยายน 2565

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 (กรกฎาคม 2565-กันยายน 2565)

Posted by:

อบต.หมูม่นประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565-เดือนกันยายน พ.ศ.2565

0
Page 1 of 4 1234