กิจกรรมการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

กิจกรรม Udon Go Clean

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี   ได้ทำการรื้อถอนป้ายโฆษณาต่างๆ ถนนบ้านแวง-บ้านสูงแคน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบาย Udon Go Clean

0

ประชาสัมพันธ์อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Posted by:

ประชาสัมพันธ์อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2563

0