การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ บ้านหมูม่น หมู่ที่ 1

Posted by:

วันที่ 26 มกราคม 2566
นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ บ้านหมูม่น หมู่ที่ 1 เพื่อสร้างความสว่าง ความมั่นใจ ความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืนให้แก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
0

การซ่อมแซมผิวถนน ซอยด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น หมู่ที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมผิวถนน ซอยด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น หมู่ที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

0

การซ่อมแซมฝาบ่อพักรางระบายน้ำ บ้านสูงแคน หมู่ที่ 3 และบ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางประคอง เกตุรุน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อพักรางระบายน้ำ บ้านสูงแคน หมู่ที่ 3 และบ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นดำเนินการซ่อมถนนสายบ้านหมูม่น-บ้านท่าตูม

Posted by:

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นดำเนินการซ่อมถนนสายบ้านหมูม่น-บ้านท่าตูม

0

ดำเนินการซ่อมแซมถนนบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒน์ อาจหาญ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

การซ่อมแซมถนนบ้านแวง หมู่ที่ 2 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสายยน หล้าจางวาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พร้อมด้วนเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนบ้านแวง หมู่ที่ 2 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0

การดำเนินการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ บริเวณบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมาย กองช่าง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ใขซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ บริเวณบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0

การซ่อมแซมผิวถนน บริเวณบ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ 13 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร

Posted by:

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและ นายพรพิษณุ บุญปก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เขต 10 อุดรธานี ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมผิวถนน บริเวณบ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ 13 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร

 

0

การซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ พร้อมตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้า บริเวณบ้านท่าตูม ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมาย กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ใขซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ พร้อมตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้า บริเวณบ้านท่าตูม ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

0
Page 1 of 2 12