กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ของโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก”

Posted by:

โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับประทานอาหารปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง เติมโตสมวัยส่งผลต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน ซึ่งได้ลงมือปลูกผักที่กินและกินผักที่ปลูก เป็นการปลูกฝังให้เด็กนำหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน

0

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก”

Posted by:

โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับประทานอาหารปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง เติมโตสมวัยส่งผลต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน ซึ่งได้ลงมือปลูกผักที่กินและกินผักที่ปลูก เป็นการปลูกฝังให้เด็กนำหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน

0

การจัดทำถังขยะเปียกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

กิจกรรมคัดแยกขยะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแร่ เพื่อปลูกฝังวินัยให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ในการคัดแยกขยะ โดยการจัดทำถังขยะเปียก

0

โครงการ หนูน้อยป้องกันการจมน้ำในโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา

Posted by:

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการ หนูน้อยป้องกันการจมน้ำในโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา โดยมีนายปั่น รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางยุพิน  นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองเกี่ยวกับการจมน้ำ

0

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์และโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา

Posted by:

กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์และโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา เดือน สิงหาคม

 

0

โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการ Learning from home

Posted by:

โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการ Learning from home

0

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค -19

Posted by:

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค -19

0

โครงการประชุมผู้ปกครอง Learning from home

Posted by:

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง Learning from home ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา

0

โครงการสถานีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปี 2562

Posted by:

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการสถานีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ

0
Page 1 of 2 12