ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและขอสำเนาข้อมูลภาพหรือวีดีโอจากกล้องวงจรปิด(CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พ.ศ.2563

Posted by:

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและขอสำเนาข้อมูลภาพหรือวีดีโอจากกล้องวงจรปิด(CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น พ.ศ.2563

0

มาตราการให้ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนสีย เข้ามีส่วนร่วม

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตราการให้ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนสีย เข้ามีส่วนร่วม  ลงวันที่ 18 กันยายน  2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

คลิกรายละเอียดที่นี้

 

0

กิจกรรมการซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

โครงการ หนูน้อยป้องกันการจมน้ำในโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา

Posted by:

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการ หนูน้อยป้องกันการจมน้ำในโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา โดยมีนายปั่น รูปเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางยุพิน  นามแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองเกี่ยวกับการจมน้ำ

0

โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  รอบที่ 2 ระหว่าง เดือน สิงหาคม-กันยายน 2563

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  รอบที่ 2 ระหว่าง เดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 โดยทำการฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

กิจกรรม Udon Go Clean

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี   ได้ทำการรื้อถอนป้ายโฆษณาต่างๆ ถนนบ้านแวง-บ้านสูงแคน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบาย Udon Go Clean

0
Page 1 of 2 12