ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เข้าร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

Posted by:

ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เข้าร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจัดเก็บขยะ

0