ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ผู้ที่ประสงค์ต้องการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สามารถมาติดต่อสอบถามและรับเอกสารแบบ ส.ถ.4/1 ผ.ถ.4/1 ได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ใบสมัคร ส.อบต ส.ถ.4.1         ใบสมัครนายก อบต ผ.ถ.4.1

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564-เดือนกันยายน พ.ศ.2564)

Posted by:

“รายละเอียดคลิ๊กที่นี้”

0

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น (ส.ถ.1/1,ผ.ถ.1/1)

Posted by:

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น  ดังต่อไปนี้

๑.  วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

๒.  ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

๓.  สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก ผ.ถ.1           ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา ส.ถ.1

0