ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)ที่ได้รับความช่วยเหลือ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)ที่ได้รับความช่วยเหลือ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อประชาสัมพันธืให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน
0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่ออสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป สายบ้านนายพงษ์ ถูก – บ้านนายจันทัย มีหาพันธ์ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

อบต.หมูม่นรายละเอียดคลิกที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งรายการต่างๆ พ.ศ.2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งรายการต่างๆ พ.ศ.2565
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โทร.042-121177 กด 2 ในวันเวลาราชการ
0

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนเมษายน2565

Posted by:

อบต.หมูม่น

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2565 ในรอบเดือนเมษายน2565

0

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป สายบ้านนายพงษ์ ถูกดี – บ้านนายจันทัย มีหาพันธ์ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ ๔ “รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ”

Posted by:

อบต.หมูม่น

รายละเอียดคลิกที่นี้

0

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น นำโดย นางประคอง เกตุรุน นายก อบต.หมูม่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ ฌาปนสถาน บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น

0

กิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day อบต.หมูม่นสะอาด ในการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น บ้านท่าตูม-บ้านหมูม่นพัฒนา

Posted by:

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดกิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day อบต.หมูม่นสะอาด ในการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นโดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในตำบลหมูม่น และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของ อบต.และชุมชน ส่งเสริมให้ อบต.เป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ให้สะอาด พร้อมให้บริการประชาชน บริเวณบ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 และบ้านหมูม่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารว่าง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารว่าง

คลิกรายละเอียดที่นี้

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

Posted by:

อบต.หมูม่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

คลิกรายละเอียดที่นี้

0
Page 1 of 2 12