คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารหน้าที่ (ทุกส่วนราชการ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารหน้าที่ (ทุกส่วนราชการ)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่ (ทุกส่วนราชการ)

0

การมอบอำนาจของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

การมอบอำนาจของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

การมอบอำนาจของการบริหารงานบุคคล

0