กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

Posted by:

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ดำเนินการ”กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยมี นางประคอง  เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. คณะครู/นักเรียนในพื้นที่ จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยในบนท้องถนน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

Posted by:

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

รับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

0

หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

Posted by:

หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0

ขออนุมัติสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

Posted by:

ขออนุมัติสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

0

การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 และทางพาดรถไฟ บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5

Posted by:

วันที่ 14 ธันวาคม 2565
นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 และทางพาดรถไฟ บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 เพื่อสร้างความสว่าง ความมั่นใจ ความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืนให้แก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
0

การลงพื้นที่ไปดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้า บริเวณบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10

Posted by:

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด และกองช่าง ลงพื้นที่ไปดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้า บริเวณบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

Posted by:

ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และตามความในข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  กำหนดให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ เพื่อประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 ธันวาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

0

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

Posted by:

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมุม่น จะเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ี 4 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 12-26 ธันวาคม 2565 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อเสนอปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4

0

กิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day อบต.หมูม่นสะอาด

Posted by:

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางประคอง เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดกิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day อบต.หมูม่นสะอาด ในการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นโดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของ อบต.และชุมชน ส่งเสริมให้ อบต.เป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ให้สะอาด พร้อมให้บริการประชาชน

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2566

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2566 โดยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาำเนินการภายในกำหนด 2 เดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2566

 

0
Page 1 of 2 12