กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นดำเนินการซ่อมถนนสายบ้านหมูม่น-บ้านท่าตูม

Posted by:

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นดำเนินการซ่อมถนนสายบ้านหมูม่น-บ้านท่าตูม

0

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ของโรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก”

Posted by:

โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับประทานอาหารปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง เติมโตสมวัยส่งผลต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน ซึ่งได้ลงมือปลูกผักที่กินและกินผักที่ปลูก เป็นการปลูกฝังให้เด็กนำหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน

0