โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  รอบที่ 2 ระหว่าง เดือน สิงหาคม-กันยายน 2563

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  รอบที่ 2 ระหว่าง เดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 โดยทำการฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0

Add a Comment