โครงการ อบต.หมูม่น ห่วงใยผู้สูงวัยแข็งแรง” ประจำปี 2564

Posted by:

โครงการ อบต.หมูม่น ห่วงใยผู้สูงวัยแข็งแรง” ประจำปี 2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดโครงการ “อบต.หมูม่น ห่วงใยผู้สูงวัยแข็งแรง” โดย นายบุญวาส ป้องทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิด
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ในวัยผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ให้ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี มีความสัมพันธภาพที่ดี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
โดยโครงการดังกล่าว ได้จัดให้มีวิทยากร มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลหมูม่น หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 13 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
0