กิจกรรมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจรติในหน่วยงาน

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จัดทำกิจกรรมเพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน ประกอบด้วยผู้บริหาร พนักส่วนท้องถิ่นร่วมในกิจกรรมการเคารพธงชาติ

0