การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖  เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงขอประกาศการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คลิกรายละเอียดที่นี้

0