ประชาสัมพันธ์การออกประชาคมเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีการผลิต 2564/2565 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การออกประชาคมเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีการผลิต 2564/2565 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี ขอให้เกษตรกรได้ตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศในหมู่บ้านตามพื้นที่แปลงปลูกจริง พร้อมนี้ให้เข้าร่วมประชาคมตามกำหนดการ ลำดับ วันเวลา เพื่อให้ชุมชนจัดทำประชาชนตรวจสอบและรับรองข้อมูลการปลูกข้าวตามพื้นที่ปลูกจริง ซึ่งจะได้ผ่านประชาคมในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ต เกษตรกรปีการผลิต ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ หมู่ที่ หมายเหตุ วันพุธ ที่ กันยายน ๒๕๖๔ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ရ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนดการ ลำดับที่ วัน เวลา เข้าร่วม ประชาคมเกษตรกร สามารถตรวจสอบได้ ณ หมู่บ้านที่ตั้งแปลงปลูก วันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ๓ วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๓ วันศุกร์ ที่ ๑ബെ กันยายน ๒๕๖๔ ๗, วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐, ๑๑"
0
จำนวนคนที่เข้าถึง
2
จำนวนการมีส่วนร่วม
คะแนนการเผยแพร่
โปรโมทโพสต์
<img class=”j1lvzwm4″ role=”presentation” src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
2
0