ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ  จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน  2564  นั้น

เพื่อให้การประสานงานและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ  10  แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2562 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น    ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้ง และประสานงานและอำนวยการในวันเลือกตั้ง    ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

0