ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0