ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ผู้ที่ประสงค์ต้องการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สามารถมาติดต่อสอบถามและรับเอกสารแบบ ส.ถ.4/1 ผ.ถ.4/1 ได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ใบสมัคร ส.อบต ส.ถ.4.1         ใบสมัครนายก อบต ผ.ถ.4.1

0