การดำเนินตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

Posted by:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น การดำเนินตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

0