ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)ที่ได้รับความช่วยเหลือ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)ที่ได้รับความช่วยเหลือ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อประชาสัมพันธืให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน
0