ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผู้ช่าวยเจ้าพนักงานงานพัสดุ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 6*๔- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๘ข้อ 19 พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕’๖๕ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ จึงประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสังกัด กองคลัง พนักงานงานประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ            จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

 

 

0