ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕’๖๕ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ จึงประกาศให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัครสังกัด กองคลัง พนักงานงานประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

คลิกรายละเอียดที่นี้

0