ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.1)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.1)

       เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงได้จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ  ทั้งนี้ หากท่านได้รับแจ้งการประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง สามารถยื่นอุทธรณ์การประเมินดังกล่าวต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต หมูม่น

 

 

0