ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

Posted by:

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมุม่น จะเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ี 4 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 12-26 ธันวาคม 2565 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อเสนอปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4

0