ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

Posted by:

ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และตามความในข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  กำหนดให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ เพื่อประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 ธันวาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

0