ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

Posted by:

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

รับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

0