กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

Posted by:

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ดำเนินการ”กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยมี นางประคอง  เกตุรุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. คณะครู/นักเรียนในพื้นที่ จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยในบนท้องถนน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ

0