โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก”

Posted by:

โรงเรียนอนุบาลหมูม่นพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับประทานอาหารปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง เติมโตสมวัยส่งผลต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน ซึ่งได้ลงมือปลูกผักที่กินและกินผักที่ปลูก เป็นการปลูกฝังให้เด็กนำหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน

0