person_81_thumbs

ชื่อ : นายสุพัฒน์ โคตรศาลา

ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

person_82_thumbs

ชื่อ : นายเสนอ มุมอภัย

ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

person_83_thumbs

ชื่อ : นายบุญรักษ์ คงจา

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมูม่น หมู่ที่ 5

person_85_thumbs

ชื่อ : นายบุญชัย สมสล้าง

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมูม่น หมู่ที่ 2

 person_86_thumbs

ชื่อ : นายเพ็ชไทย์ พรมบุตร

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมูม่น หมู่ที่ 2

 person_87_thumbs

ชื่อ : นายสายยน หล้าจางวาง

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมูม่น หมู่ที่ 3

 person_88_thumbs

ชื่อ : นายคูณ แพทย์จันลา

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมูม่น หมู่ที่ 3

 person_89_thumbs

ชื่อ : นายวีระพงษ์ ศรีบรรพต

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบตหมูม่น. หมู่ที่ 4

 person_90_thumbs

ชื่อ : นายสนอง สิงห์ม่วง

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมูม่น หมู่ที่ 4

 person_92_thumbs

ชื่อ : นายบุญนาค ศรีษะเลื่อน

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมูม่น หมู่ที่ 10

 person_94_thumbs

ชื่อ : นายวิชัยวัฒน์ ศรีจันทร์

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมูม่น หมู่ที่ 11

 person_95_thumbs

ชื่อ : นายบุญสวน ดำเวียงคำ

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมูม่น หมู่ที่ 12

 person_96_thumbs

ชื่อ : นายสมบัติ อ่อนตาจันทร์

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมูม่น หมู่ที่ 12

 person_97_thumbs

ชื่อ : นางนวลละออง เทพวาปี

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมูม่น หมู่ที่ 13

 person_98_thumbs

ชื่อ : นายสนิท ใจน้ำ

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมูม่น หมู่ที่ 13