ที่ตั้ง

แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ

อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุดรธานี ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

ทางทิศเหนือ จดกับ อบต.กุดสระ และ อบต.นากว้าง

ทางทิศใต้ จดกับ เทศบาลตำบลหนองสำโรง และ อบต.บ้านเลื่อม

ทางทิศตะวันตก จดกับ อบต. เชียงยืน

ทางทิศตะวันออก จดกับ อบต. กุดสระ

เนื้อที่

( แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่ )

ประมาณ 52.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 32,812.5 ไร่

ภูมิประเทศ

( แสดงภูมิประเทศของ อบต. )

เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก มีลำห้วยอยู่ทางด้านทิศเหนือ

มีหนองน้ำขนาดใหญ่ 10 แห่ง มีคลองชลประทานอยู่ทางด้านทิศใต้