ลักษณะเศรษฐกิจ

 นโยบายด้านเศรษฐกิจ

          องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น จะจัดทำงบประมาณ โดยยึดหลักยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเป็นที่ตั้ง จะปฏิรูปกระบวนการจัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อให้ทันสมัย รัดกุมทันเหตุการณ์ประเมินผลได้อย่างต่อเนื่อง ปรับระดับความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและปรับลดรายจ่ายที่ ไม่จำเป็นและนำงบประมาณที่ปรับลด มาลงทุนในโครงการและกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ตามเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนหรือหมู่บ้าน ตั้งแต่การผลิตเพื่อการบริโภค และนำผลผลิตที่เหลือออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในระบบครอบครัว ตลอดจนการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อประกอบกิจกรรมการค้าขายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ต่อไป

ด้านการเกษตร

มุ่ง พัฒนาการผลิตสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรกับโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์และหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับภูมิอากาศ สภาพื้นที่และจัดหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

จัดหาปุ๋ยราคาถูกให้เกษตรกร

ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ให้เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงของชุมชนพร้อมกับพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยว

ด้านคมนาคม

ปรับปรุงพัฒนาถนนในหมู่บ้านให้สะดวกและปลอดภัย

ปรับปรุงพัฒนาถนนระหว่างหมู่บ้าน ให้มีการสัญจรไปมาดีขึ้น