ลักษณะสังคม

นโยบายด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้านการศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพโดยจัดหาสื่อการเรียน

การสอน ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสนามเด็กเล่น พร้อมกับการ บริการอำนวย

ความสะดวกให้กับเด็กในศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็ก

ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาตามความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนของครูให้เป็นไปตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาแผนใหม่

สนับสนุนการศึกษาผู้ยากจน ผู้ด้วยโอกาส และผู้มีสติปัญญาดีเลิศ

 ด้านการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมนักกีฬาและการกีฬา ให้สู่ชั้นแนวหน้าในระดับต่อไป

ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน

ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬาและ

นักกีฬา

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยสนองนโยบายของรัฐบาล

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการป้องกันและปราบ ปราม

ยาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านและชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประสานพลังแผ่นดินให้เอกซ์เรย์หมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้

ปลอดภัยยาเสพติดโดยสิ้นเชิง

 ด้านสังคมสงเคราะห์

ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ

ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ประสานขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ด้านเคหะชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ส่งเสริมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้านและชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสวนสาธารณะในหมู่บ้านและชุมชน

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ส่งเสริมสนับสนุนศาสนศึกษาเพื่อเผยแพร่ศาสนธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้าน

จิตใจ พร้อมกับสร้างความเลื่อมใสในศาสนาของประชาชนในชุมชนต่อไป

ส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี

วัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ ภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน