ลักษณะทรัพยากร

ด้านแหล่งน้ำ

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกป่าชุมชน และสองข้างถนน

พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณให้ถูกต้อง