อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0005

ชื่อ : นายศุภวิช  เชี่ยวสงคราม

ตำแหน่ง: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

person_25_thumbs

ชื่อ: นายสมนึก  บุตรธนู

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัดฯ

person_29_thumbs

ชื่อ : จ่าสิบเอกราเชนทร์  สู่สุข

ตำแหน่ง :นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0004

ชื่อ : นายคมกฤช  คำมะนาง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0006

ชื่อ : นายสัญญา วรรณศรี

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ

อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0001

ชื่อ : นางสาวสมภาร  ไกรโหล

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ชื่อ : สิบเอกพงศกร  เกตุรุน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน


ชื่อ : นายจิรายุทธ์  มั่งมูล
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ชำนาญงาน

person_41_thumbs

ชื่อ : นางประภาวรินท์  ปะโสทานัง

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

person_42_thumbs

ชื่อ : นางสาวสุภาพร  ผาบจุงกุง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

person_43_thumbs

ชื่อ : นางพรพิมล  เชี่ยวสงคราม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

person_56_thumbs

ชื่อ : นายยุทธนา  มธุรส

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

person_57_thumbs

ชื่อ : นายชัยพิชิต  เที่ยงตรง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

person_59_thumbs

ชื่อ : นางสี  พิเนตรเสถียร

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

person_60_thumbs

ชื่อ : นายอุทิศ  อนนตรี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

person_61_thumbs

ชื่อ : นายสุรเดช  พิเนตรเสถียร

ตำแหน่ง : ยาม

person_46_thumbs

ชื่อ : นายเลง  ศรีกวด

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ

person_48_thumbs

ชื่อ : นายสมเจน  สุริราช

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ

อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0007
นายเอกลักษณ์ สุริราช
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

groupphoto8_6 groupphoto8_7