อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0005

ชื่อ : นายศุภวิช  เชี่ยวสงคราม

ตำแหน่ง: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

person_25_thumbs

ชื่อ: นายสมนึก  บุตรธนู

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัดฯ

person_29_thumbs

ชื่อ : ว่าง

ตำแหน่ง :นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0004

ชื่อ : นายคมกฤช  คำมะนาง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0006

ชื่อ : นายสัญญา วรรณศรี

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ

อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0001

ชื่อ : นางสาวสมภาร  ไกรโหล

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ชื่อ : สิบเอกพงศกร  เกตุรุน

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ชื่อ : นายจิรายุทธ์  มั่งมูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

person_41_thumbs

ชื่อ : นางประภาวรินท์  ปะโสทานัง

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

ชื่อ : นางสาวประภาวรินทร์  โยธะยัง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นายอนุวัฒน์  ลอยศรี

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

person_42_thumbs

ชื่อ : นางสาวสุภาพร  ผาบจุงกุง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

person_43_thumbs

ชื่อ : นางจารีญากรณ์ ชลป์ณิกัจจายาษร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

person_56_thumbs

ชื่อ : นายยุทธนา  มธุรส

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

person_57_thumbs

ชื่อ : นายชัยพิชิต  เที่ยงตรง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

person_59_thumbs

ชื่อ : นางสี  พิเนตรเสถียร

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

ชื่อ : ว่าง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

person_61_thumbs

ชื่อ : นายสุรเดช  พิเนตรเสถียร

ตำแหน่ง : ยาม

person_46_thumbs

ชื่อ : นายเลง  ศรีกวด

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ

person_48_thumbs

ชื่อ : นายสมเจน  สุริราช

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ

อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0007
ชื่อ : นายเอกลักษณ์ สุริราช
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ : นายลำไพ  ระแพงศรี
ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ชื่อ : นายสมจิตร  จิตจารักษ์
ตำแหน่ง คนงานจ้างเหมาจัดเก็บขยะ

ชื่อ : นายสิริพงษ์  กลางโยธี
ตำแหน่ง คนงานจ้างเหมาจัดเก็บขยะ

ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์  หนูมอ
ตำแหน่ง คนงานจ้างเหมาจัดเก็บขยะ

ชื่อ : นายกมลชัย  จันทะบาล
ตำแหน่ง คนงานจ้างเหมางานป้องกัน

ชื่อ : นายเรืองยศ  ผาบจุงกุง
ตำแหน่ง คนงานจ้างเหมางานป้องกัน

ชื่อ : นายเดชสุริยา  สุขสาลี
ตำแหน่ง คนงานจ้างเหมางานป้องกันฯ

ชื่อ : นายวันชัย   นันทจันทร์
ตำแหน่ง คนงานจ้างเหมางานป้องกันฯ

ชื่อ : นายอรรถพร  ทองเหลือ
ตำแหน่ง คนงานจ้างเหมางานป้องกันฯ

ชื่อ : นายอภิสิทธิ์  สมสล้าง
ตำแหน่ง คนงานจ้างเหมางานป้องกันฯ

ชื่อ : นายพิทักษ์  พุทธาวัง
ตำแหน่ง คนงานจ้างเหมางานสาธารณสุข

ชื่อ : ว่าง
ตำแหน่ง คนงานจ้างเหมาบันทึกข้อมูลงานนิติกร

ชื่อ : นายปิยะพงษ์  สุพรรณภูวงศ์
ตำแหน่ง คนงานจ้างเหมางานดูแลระบบควบคุม CCTV

groupphoto8_6 groupphoto8_7