person_26_thumbs

ชื่อ : นางสนิด  พร้อมศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

person_64_thumbs

ชื่อ : นางสาวก่องแก้ว  แก้วจันดา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชื่อ : ว่าง
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

person_66_thumbs

ชื่อ : นางสาวอัจฉราพร  สิมมะลี
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


ชื่อ : นายมนตรี วรรณชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

person_67_thumbs

ชื่อ : ว่าง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

person_68_thumbs

ชื่อ : นางสุรีพร  พุทธาวัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

person_69_thumbs

ชื่อ : ว่าง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

person_70_thumbs

ชื่อ : นางสาวกรกนก  อ่อนตาจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ชื่อ : นายพีรพงษ์   อ้นสุวรรณ
ตำแหน่ง : คนงานจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ

ชื่อ : นางสาวอรวรรยา  พันธเดช
ตำแหน่ง : คนงานจ้างเหมางานด้านการเงินการคลัง

groupphoto9_4 groupphoto9_5