เอกวัฒน์

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒน์ อาจหาญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อ : ว่าง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

person_116_thumbs

ชื่อ : นายชาญวิทย์   ทองน้อย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ชื่อ : นางสาวชไมพร  กาฬพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา

ชื่อ : นายพูลศักดิ์  หล้าจางวาง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

ชื่อ : นายสุทัด  เชื้อหมอดู

ตำแหน่ง : คนงานจ้างเหมางานทั่วไป

ชื่อ : นายจีรพงษ์  คนยัง

ตำแหน่ง : คนงานจ้างเหมางานทั่วไป