เอกวัฒน์

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒน์ อาจหาญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

default_3_4_thumbnail

ชื่อ : นายฉัตรชัย ศรีจันทร์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

person_116_thumbs

ชื่อ : นายชาญวิทย์   ทองน้อย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

person_73_thumbs

ชื่อ : นายพูลศักดิ์  หล้าจางวาง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป