แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม สามารถรองรับการขยายตัวของ

หมู่บ้านได้ในอนาคต (ถนน , ไฟฟ้า , ประปา , ระบบการระบายน้ำ)

โครงการขอออกเอกสารสิทธิ์

ด้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำเกษตรกรรม

ส่งเสริมธุรกิจร้านค้าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารหมู่บ้าน

ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ได้ตามความต้องการและเสมอภาค

ส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา

ส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ คนยากจน คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเอดส์

ส่งเสริมการนันทนาการและกิจกรรมด้านการกีฬา

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านสาธารณสุข

ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและระวังโรคติดต่อ

ด้านแหล่งน้ำ

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกป่าชุมชน และสองข้างถนน

พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณให้ถูกต้อง

ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ให้ประชาชน

อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบล