ข้อมูลหมู่บ้าน

          ขนาดพื้นที่ มีพื้นที่โดยรวม ประมาณ ๕๒.๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๒,๘๑๒.๕ ไร่ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๗ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุดรธานี ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตรจำนวนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มีหมู่บ้านจำนวน ๙ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑บ้านหมูม่น

หมู่ที่ ๒บ้านแวง

หมู่ที่ ๓บ้านสูงแคน

หมู่ที่ ๔บ้านทุ่งแร่

หมู่ที่ ๕บ้านท่าตูม

หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนบ่อ

หมู่ที่ ๑๑บ้านท่าตูมทอง

หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงเจริญ

หมู่ที่ ๑๓ บ้านหมูม่นพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทางทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.กุดสระ และ อบต.นากว้าง

ทางทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหนองสำโรง และ อบต.เชียงพิณ

ทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต. เชียงยืน

ทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต. กุดสระ

ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๖,๕๐๕ คน

 ๓,๑๔๑ คน  ๓,๓๖๔ คน