ข้อมูลหมู่บ้าน

          ขนาดพื้นที่ มีพื้นที่โดยรวม ประมาณ ๕๒.๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๒,๘๑๒.๕ ไร่ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๗ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุดรธานี ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตรจำนวนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มีหมู่บ้านจำนวน ๙ หมู่บ้าน ดังนี้

 •  หมู่ที่ ๑บ้านหมูม่น
 •  หมู่ที่ ๒บ้านแวง
 •  หมู่ที่ ๓บ้านสูงแคน
 •  หมู่ที่ ๔บ้านทุ่งแร่
 •  หมู่ที่ ๕บ้านท่าตูม
 • หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนบ่อ
 •  หมู่ที่ ๑๑บ้านท่าตูมทอง
 •  หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงเจริญ
 •  หมู่ที่ ๑๓ บ้านหมูม่นพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 •  ทางทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.กุดสระ และ อบต.นากว้าง
 •  ทางทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหนองสำโรง และ อบต.เชียงพิณ
 •  ทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต. เชียงยืน
 •  ทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต. กุดสระ

ประชากร   มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 7,978 คน

ชาย จำนวน 3,788 คน    หญิง จำนวน  4,190 คน

จำนวนครัวเรือน  3,997  ครัวเรือน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2563